انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

 

سید حسین کیائی مزدارانی

کارشناسی ارشد جغرافیا

36725011-14   داخلی 300

 

 

 

وظایف مدیریت آموزشی واحد :

  •  اداره کلیه امور آموزشی دانشگاه
  •  اجرای سیاست های مصوب بر اساس آئین نامه  آموزشی
  •  مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی
  •  نظارت بر اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی
  •  تدوین و اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی مورد نیاز داخلی
  •  گسترش کیفی و کمی فعالیت های آموزشی واحد با توجه به برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت
  •  تدوین ، به روز رسانی و اجرای برنامه های واحد
  •  نظارت برحسن اجرای وظایف و فعالیت های آموزشی دانشکده ها و گروه های آموزشی واحد جهت ایجاد هماهنگی

 

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 امور آموزش و ثبت نام
 اداره امتحانات
 دفتر خدمات آموزشی
 خدمات کامپیوتری آموزش
 دفتر بررسی پرونده فارغ التحصیلان