انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

ردیف

عنوان رشته

مقطع تحصیلی
1 پرستاری کارشناسی
2 مامایی کارشناسی
3 حقوق کارشناسی
4 حسابداری کارشناسی
5 زبان و ادبیات فارسی کارشناسی
6 دبیری زبان و ادبیات فارسی کارشناسی
7 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی
8 مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی
9 الهیات و معارف اسلامی - فقه و حقوق اسلامی کارشناسی
10 باستان شناسی کارشناسی
11 تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش کارشناسی
12 تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش کارشناسی
13 ریاضی محض کارشناسی
14 فیزیک کارشناسی
15 فیزیک- اخترشناسی کارشناسی
16 شیمی محض کارشناسی
17 مهندسی شیمی کارشناسی
18 زیست شناسی سلولی و مولکولی- ژنتیک کارشناسی
19 زیست شناسی سلولی و مولکولی- میکروبیولوژی کارشناسی
20 زیست شناسی سلولی و مولکولی - بیوشیمی کارشناسی
21 زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوفیزیک کارشناسی
22 زیست شناسی سلولی و مولکولی - زیست فناوری کارشناسی
23 زیست شناسی - عمومی کارشناسی
24 زیست شناسی - علوم گیاهی کارشناسی
25 زیست شناسی سلولی و مولکولی - علوم سلولی و مولکولی کارشناسی
26 مهندسی برق کارشناسی
27 مهندسی عمران کارشناسی
28 مهندسی مکانیک کارشناسی
29 مهندسی کامپیوتر - سخت افزار کارشناسی
30 مهندسی کامپیوتر - معماری سیستمهای کامپیوتر کارشناسی
31 مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات کارشناسی
32 مهندسی کشاورزی- علوم دامی کارشناسی
33 مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی کارشناسی
34 مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات کارشناسی
35 مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی کارشناسی
36 مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی کارشناسی
37 مهندسی منابع طبیعی - شیلات گرایش فرآوری محصولات شیلاتی کارشناسی
38 طراحی صنعتی کارشناسی
39 مرمت بناهای تاریخی کارشناسی
40 مهندسی معماری کارشناسی
ردیف

عنوان رشته

مقطع تحصیلی
1 مامایی کارشناسی ناپیوسته
2 تربیت معلم زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ناپیوسته
3 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته
4 حسابداری کارشناسی ناپیوسته
5 تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی کارشناسی ناپیوسته
6 معماری کارشناسی ناپیوسته
7 مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته
8 مهندسی تولیدات گیاهی کارشناسی ناپیوسته
9 مهندسی تولیدات دامی کارشناسی ناپیوسته
10 مهندسی علوم و صنایع غذایی کارشناسی ناپیوسته
ردیف

عنوان رشته

مقطع تحصیلی
1 زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد
2 زبان و ادبیات فارسی- ادبیات تطبیقی (فارسی- عربی) کارشناسی ارشد
3 مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی ارشد
4 الهیات و معارف اسلامی- فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد
5 علوم اجتماعی- جامعه شناسی کارشناسی ارشد
6 برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد
7 روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
8 حقوق بین الملل کارشناسی ارشد
9 حقوق جزا و جرم شناسی کارشناسی ارشد
10 حقوق خصوصی کارشناسی ارشد
11 حقوق عمومی کارشناسی ارشد
12 حقوق تجارت بین الملل کارشناسی ارشد
13 حقوق ثبت اسناد و املاک کارشناسی ارشد
14 باستان شناسی کارشناسی ارشد
15 محیط زیست - مدیریت محیط زیست کارشناسی ارشد
16 مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
17 مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
18 مدیریت مالی کارشناسی ارشد
19 مدیریت بازرگانی- بازاریابی کارشناسی ارشد
20 مدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتی کارشناسی ارشد
21 حسابداری کارشناسی ارشد
22 مدیریت ورزشی کارشناسی ارشد
23 فیزیولوژی ورزشی - تغذیه ورزش کارشناسی ارشد
24 فیزیولوزی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی کارشناسی ارشد
25 ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات کارشناسی ارشد
26 آموزش فیزیک کارشناسی ارشد
27 شیمی - شیمی تجزیه کارشناسی ارشد
28 شیمی - شیمی معدنی کارشناسی ارشد
29 شیمی - شیمی فیزیک کارشناسی ارشد
30 فیتوشیمی کارشناسی ارشد
31 شیمی داروئی کارشناسی ارشد
32 زیست شناسی- ژنتیک کارشناسی ارشد
33 زیست شناسی- بیوفیزیک کارشناسی ارشد
34 زیست شناسی- میکروبیولوژی کارشناسی ارشد
35 زیسا شناسی- علوم سلولی و مولکولی کارشناسی ارشد
36 زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری کارشناسی ارشد
37 زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی کارشناسی ارشد
38 زیسا شناسی - بیوشیمی گرایش بیوشیمی گیاهی کارشناسی ارشد
39 مهندسی عمران - مهندسی سازه کارشناسی ارشد
40 مهندسی مکانیک - کارشناسی ارشد
41 مهندسی کامپیوتر - نرم افزار کارشناسی ارشد
42 مهندسی محیط زیست - آب و فاضلاب کارشناسی ارشد
43 مهندسی کشاورزی - علوم دامی - تغذیه  دام کارشناسی ارشد
44 مهندسی کشاورزی - علوم دامی - فیزیولوژی دام کارشناسی ارشد
45 مهندسی کشاورزی - علوم دامی - اصلاح نژاد دام کارشناسی ارشد
46 مهندسی کشاورزی - علوم دامی - مدیریت دامپروری کارشناسی ارشد
47 مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی کارشناسی ارشد
48 مهندسی کشاورزی - اکولوژیک (اگرواکولوژی) کارشناسی ارشد
49 مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی کارشناسی ارشد
50 مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی مواد غذایی کارشناسی ارشد
51 علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
52 علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد
53 مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری کارشناسی ارشد
54 مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری کارشناسی ارشد
55 مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد
56 مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی کارشناسی ارشد
57 مهندسی معماری کارشناسی ارشد
ردیف

عنوان رشته

مقطع تحصیلی
1 زبان و ادبیات فارسی دکترای تخصصی
2 زبان و ادبیات فارسی - ادبیات غنایی دکترای تخصصی
3 آموزش زبان انگلیسی دکترای تخصصی
4 الهیات و معارف اسلامی- فقه و مبانی حقوق اسلامی دکترای تخصصی
5 حقوق خصوصی دکترای تخصصی
6 باستان شناسی دکترای تخصصی
7 شیمی گرایش شیمی تجزیه دکترای تخصصی
8 شیمی گرایش شیمی آلی دکترای تخصصی
9 مهندسی شیمی - مهندسی محیط زیست دکترای تخصصی
10 زراعت دکترای تخصصی
11 علوم و صنایع غذایی دکترای تخصصی
12 تغذیه دام دکترای تخصصی
13 اصلاح نژاد دام دکترای تخصصی
14 علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی دکترای تخصصی
15 علوم و صنایع غذایی - مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی دکترای تخصصی
16 علوم صنایع غذایی - میکروبیولوژی مواد غذایی دکترای تخصصی
17 علوم و صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی دکترای تخصصی
18 بیماری شناسی گیاهی دکترای تخصصی
19 بیماری شناسی گیاهی - پروکاریوتهای بیماری زای گیاهی دکترای تخصصی
20 بیماری شناسی گیاهی - نماتولوژی گیاهی دکترای تخصصی
ردیف عنوان رشته مقطع تحصیلی
1 تکتولوژی مواد غذایی کاردانی ناپیوسته
2 تربیت معلم زبان و ادبیات فارسی کاردانی ناپیوسته
3 آموزش زبان انگلیسی کاردانی ناپیوسته
4 مدیریت دولتی کاردانی ناپیوسته
5 حسابداری کاردانی ناپیوسته
6 تربیت بدنی - مربیگری کاردانی ناپیوسته
7 ریاضی کاردانی ناپیوسته
8 کاردان فنی صنایع غذایی کاردانی ناپیوسته
9 معماری کاردانی ناپیوسته
10 تکنولوژی تولیدات دامی کاردانی ناپیوسته
11 تکنولوژی تولیدات گیاهی کاردانی ناپیوسته
12 علمی کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر کاردانی ناپیوسته