معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی

دکتر شکراله نیکوند

دکتری تخصصی حقوق خصوصی

تلفنهای تماس :  14-36725011   داخلی 219

  

 برخی از وظایف واختیارات معاونت آموزشی به شرح زیر است :

 1. پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت های مدیریتی درحوزه معاونت، دانشکده ها به ریاست محترم واحد
 2. نظارت برحسن اجرای کلیه سیاستها، مقررات و فرآیندهای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 3. برنامه ریزی آموزشی وتحصیلات تکمیلی با همکاری دانشکده ها و حوزه های ذیربط و نظارت برحسن اجرای وظایف دانشکده ها وحوزه های وابسته به منظور حصول اطمینان از اجرای دقیق و به موقع برنامه ها وفعالیتهای آموزشی هر دانشکده وارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به ریاست واحد
 4. ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل ها به منظور به روز رسانی و کارآمدی اعضای هیات علمی واحد
 5. بررسی مستمر وضعیت آموزشی واحد وشناسایی نقاط قوت، ضعف و تهدیدات
 6. گسترش کمی وکیفی فعالیتهای آموزشی، تهیه و پیشنهاد برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت آموزشی
 7. نظارت برنحوه بورسیه شدن اعضای هیات علمی وفراهم نمودن تسهیلات آموزشی لازم
 8. سنجش وارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی و دانشجویان
 9. ظرفیت سنجی درخصوص پذیرش تعداد دانشجویان جدید
 10. هماهنگی برای انجام امور مربوط به ثبت نام، انتخاب واحد، حذف واضافه دردانشکده ها
 11. انجام امورمربوط به مهمانی، ترک تحصیل وتمدید سنوات دانشجویان
 12. تشکیل کمیته های ترفیع، ارتقا وانتظامی اعضای هیات علمی واحد
 13. تشکیل کمیسیون موارد خاص آموزشی واحد
 14. تشکیل شورای آموزشی
 15. جذب هیئت علمی
 16. تبدیل وضعیت استادان
 17. ارتقای مرتبه و ترفیع استادان از طریق کمیته منتخب

حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد  مسئولیت اداره کلیه امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی واحد  را بر عهده دارد. همچنین تدوین و پیشنهاد اصول کلی در مورد برنامه های آموزشی، تنوع بخشی در بخش آموزش و نظارت بر حسن اجرای آن، تدوین آیین نامه های مختلف آموزشی با کمک مسئولین ذیربط، ارزیابی کمیت و کیفیت فعالیت های آموزشی اعضاء هیأت علمی و دانشجویان و اداره کلیه کمیته ها و شوراهایی که به موجب آیین نامه ها و ضوابط مسئولیت آن ها به معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی محول شده است، از جمله وظایف این حوزه می باشد