مدیر کل آموزش و تحصیلات تکمیلی

 

 

دکتر محمدرضا سلیمان پور

دکتری تخصصی 

36725011-14   داخلی 300

 

 

 

وظایف مدیریت آموزشی واحد :

  •  اداره کلیه امور آموزشی دانشگاه
  •  اجرای سیاست های مصوب بر اساس آئین نامه  آموزشی
  •  مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل آموزشی
  •  نظارت بر اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی
  •  تدوین و اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی مورد نیاز داخلی
  •  گسترش کیفی و کمی فعالیت های آموزشی واحد با توجه به برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت
  •  تدوین ، به روز رسانی و اجرای برنامه های واحد
  •  نظارت برحسن اجرای وظایف و فعالیت های آموزشی دانشکده ها و گروه های آموزشی واحد جهت ایجاد هماهنگی