مدیر برنامه ریزی آموزش

علی اصغر خراسانیان

کارشناسی ارشد زراعت

36725011-14   داخلی 302

 
اهم وظایف و مسئولیتها :
  1. ثبت اطلاعات کلاسهای آموزشی دانشکده های مختلف اعم از نام دانشکده یا ساختمان و شماره کلاس

  2. هماهنگی با مدیر آمار و اطلاعات و انفورماتیک جهت انتخاب واحد دانشجویان در هر نیمسال

  3. حذف مشحصه های زیر حد نصاب با هماهنگی معاون محترم آموزش و روسای محترم دانشکده های مختلف

  4. هماهنگی با مدیران گروههای آموزشی دانشکده های مختلف جهت برنامه ریزی نیسمال آتی

  5. ثبت کد ملی و شماره شناسنامه و همچنین کلیه اطلاعات لازم استادان هیأت علمی تمام وقت و نیمه وقت و حق التدریس

  6. برنامه ریزی و زمانبندی انتخاب واحد ، حذف و اضافه ، شروع و اتمام کلاسها ، زمان امتحانات