اداره جذب هیئت علمی

 

امیر هژبری

 

خانم سنائی    خانم اردستانیان

 

کارشناسی تولیدات دامی
 

کارشناسی ادبیات کارشناسی علوم اجتماعی


36725011-14   داخلی 211

اهم وظایف و مسئولیتها :

  1. مراحل جذب و استخدام اعضای هیأت علمی از طریق فراخوان سازمان مرکزی

  2. ثبت کارکرد حقوق و دستمزد هیأت علمی در هر ماه

  3. صدور احکام کارگزینی اعضای هیأت علمی

  4. تشکیل پرونده استادان حق التدریس

  5. محاسبه حقوق استادان حق الندریس و ارسال آن به امور مالی واحد جهت پرداخت

  6. کلیه مکاتبات اداری اعضای هیأت علمی و اساتید حق التدریس

  7. محاسبه پروژه و کارآموزی مقطع کارشناسی و ارسال آن به امور مالی جهت پرداخت

  8. کلیه محاسبات مربوط به ارجاع به استاد اعضای هیأت علمی و اساتید حق الندریس واحد و ارسال آن به امور مالی جهت پرداخت

  9. کلیه مراحل مربوط به اعطای بورس و مراحل ارتقا و ترفیع سالیانه اعضای هیئت علمی

  10. کلیه مراحل امور مربوط به بازنشستگی و یا بازخریدی سنوات خدمتی اعضای هیئت علمی

گزارش عملکرد :