امور آموزش و ثبت نام

محسن الیکاهی

عباسعلی پورصفری امیر صالحی شهرابی

مسئول امور ثبت نام

کارشناس امور آموزش کارشناس امور آموزش

لیسانس

الهیات- فقه و حقوق اسلامی

لیسانس

زبان و ادبیات فارسی

لیسانس

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

تلفنهای تماس : 14-36725011              داخلی 289

وظایف و مسئولیتها:

 1. ثبت نام دانشجویان جدیدالورود
 2. ثبت نام دانشجویان جدیدالورود اتباع خارجی و مکاتبات مختلف جهت ادامه تحصیل ایشان
 3. مکاتبه با دانشگاهها و موسسات و ادارات مختلف با توجه به درخواست دانشجویان
 4. صدور گواهی اشتغال به تحصیل جهت ارائه به سفارتخانه ها
 5. صدور گواهی اشتغال به تحصیل جهت ارائه به هیئتهای مختلف ورزشی
 6. استعلام ریز نمرات و تاییدیه تحصیلی مدارک پایه دانشجویان
 7. استعلام ریز نمرات میهمانی دانشجویان
 8. ارسال کارنامه دانشجویان میهمان به این واحد
 9. ارسال پرونده دانشجویان انتقال به واحدهای دیگر دانشگاهی
 10. بررسی و تکمیل پرونده دانشجویان که به این واحد منتقل شده اند
 11. استعلام مشخصات شناسنامه ای دانشجویان که در سایت مرکز آزمون دارای مغاریت می باشند .
 12. ثبت تاییدیه  مدرک پیش دانشگاهی دانشجویان دوره کارشناسی ارسال شده از اداره پست و ارسال به بایگانیهای دانشکده های مربوطه
 13. تنظیم صورتجلسات کمیسیون موارد خاص آموزشی واحد
 14. پاسخ نامه های درخواست شده ارسالی از سایر دانشگاهها و موسسات دیگر
 15. مشاوره و پاسخگویی به مراجعین در خصوص انتخاب رشته مناسب و راهنمایی ایشان در مسیر درست