اداره امتحانات

صمد خاکی داودی

خانم بوربور کریمی

مسئول امتحانات

کارشناس آموزش - ثبت نمرات

لیسانس

تاریخ

لیسانس

زبان و ادبیات فارسی

تلفنهای تماس :   14- 36725011           داخلی 289

اهم وظایف و مسولیتها :

 1. برنامه ریزی و برگزاری امتحانات در پایان ترمهای تحصیلی
 2. ثبت ساعت امتحانات ، رفع تداخلی ساعت امتحانات دانشجویان ، گرفتن پاکت سوال و سپس اوراق اساتید ، ثبت شماره صندلی ، گرفتن پرینت حضور و غیاب و کروکی در هرساعت امتحان ، ارسال سوالات به قرنطینه جهت تکثیر
 3. تایید و انتقال نهایی نمرات ثبت شده توسط اساتید و بررسی لیستهای قطعی نمرات پس از پرینت و تایید اساتید و بایگانی صورتجلسات و لیست قطعی شده نمرات پایان ترم
 4. ثبت نمرات میهمانی ، معادلسازی و کارنامه های انتقالی تمام دانشجویان دانشکده های مجتمع پیشوا
 5. ثبت ترمها و نمرات جبرانی دانشجویان جهت ارتقا معدل
 6. ثبت تمامی حذفها اعم از ماده 35 ، 38 ، پزشکی و ...
 7. صدور پسورد و رمز ورود به پورتال استادان جهت ثبت نمرات
 8. ثبت کلیه کارنامه های اصلاحی دانشجویان و جمع آوری و بایگانی آنها
 9. ارسال مدارک و مستندات مربوط به دانشجویان متخلف در امتحانات در پایان هر نیمسال به کمیته انضباطی واحد
 10. ثبت نمرات تجدید نظر پذیرفته شده توسط اساتید پس از تایید شورای آموزشی واحد
 11. بررسی پرونده دانشجویان فارغ التحصیل و تأیید ریزنمرات آنها
 12. جمع آوری و بایگانی اوراق امتحانی در پایان هر ترم
 13. صدور ابلاغ امتحانی استادان
 14. تایید کارنامه دانشجویان میهمان
 15. برگزاری امتحانات معرفی به استاد و ثبت نمرات آن پس از تصحیح توسط اساتید مورد نظر