دفتر خدمات آموزشی

اکبر هزاوه نژاد

متصدی خدمات آموزش

دیپلم

تلفن تماس : 14-36725011   داخلی 279

اهم وظایف و مسئولیتها :

  1. کنترل برگزاری کلاسها و حضور و غیاب استادان در طول ترم و ارسال گزارش به رئیس دانشکده مربوطه
  2. برنامه ریزی و تعیین کلاس استادان دانشکده های مختلف در طول ترم
  3. جمع آوری و تهیه لوازم معماری و تحویل آنها به دانشجویان
  4. برگزاری کلاسهای سمعی و بصری و تهیه لوازم جهت برگزاری کارگاههای فوق
  5. برگزاری کلاسهای تربیت بدنی در سوله ورزشی و برگزاری کارگاه های آموزشی در سوله
  6. برگزاری کلاسهای کامپیوتر در سایتهای کامپیوتر واحد
  7. ثبت شماره کلاسها و اطلاعات ساختمانهای آموزشی و دانشکده ها در سیستم آموزشی