خدمات کامپیوتری آموزش

علیرضا ندیمی

لیسانس

الهیات- فقه و حقوق اسلامی

تلفن تماس : 14-36725011    داخلی 249

اهم وظایف و مسئولیتها :

  1. ثبت پرونده های فارغ التحصیلی
  2. ثبت فرمهای فارغ التحصیلی
  3. ثبت فرمهای ارجاع به سازمان مرکزی و فرمهای داخلی
  4. ثبت مشخصات دانشجویان جدیدالورود
  5. ثبت مشخصات دانشجویان میهمان
  6. ثبت گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان و صدور آن
  7. صدور لیست حضور و غیاب دانشجویان
  8. ثبت موارد خاص جهت انتخاب واحد دانشجویان
  9. صدور و ثبت مرخصی تحصیلی دانشجویان