دفتر بررسی پرونده فارغ التحصیلان

خانم صابری راد

دیپلم

علوم انسانی

تلفنهای تماس :   14-36725011   داخلی 294

اهم وظایف و مسئولیتها :

  • بررسی نهایی پرونده کلیه دانشجویان دانشکده ها(علوم انسانی ، پرستاری و مامایی ، علوم پایه ، فنی و مهندسی) و پردیس ورامین و پردیس قرچک که از طرف گروه آموزشی مربوطه فراغت از تحصیل آنان اعلام شده است .

  • تکمیل و تأیید پرونده های دانشجویان فارغ التحصیل

  • ارسال پرونده های تکمیل شده و تأیید شده دانشجویان فارغ التحصیل به اداره فارغ التحصیلان واحد جهت صدور مدرک

  • راکد نمودن پرونده های دانشجویان اخراجی ، انصرافی ، انتقالی ، عدم مراجعه و ثبت در سیستم آموزش و ارسال به بایگانی راکد