معرفی حوزه معاونت آموزش

معاون آموزش

نام و نام خانوادگی : دکتر شکراله نیکوند

رشته تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته تحصیلی : حقوق خصوصی

.