رشته های تحصیلی

ردیف
عنوان رشته
مقطع تحصیلی
1
پرستاری
کارشناسی
2
مامایی
کارشناسی
3
حقوق
کارشناسی
4
حسابداری
کارشناسی
5
زبان و ادبیات فارسی
کارشناسی
6
آموزش زبان و ادبیات فارسی
کارشناسی
7
آموزش زبان انگلیسی
کارشناسی
8
مترجمی زبان انگلیسی
کارشناسی
9
 فقه و  مبانی حقوق اسلامی
کارشناسی
10
باستان شناسی
کارشناسی
11
علوم ورزشی
کارشناسی
12

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 

کارشناسی
13
ریاضی محض
کارشناسی
14
فیزیک
کارشناسی
15
فیزیک- اخترشناسی
کارشناسی
16
شیمی محض
کارشناسی
17
مهندسی شیمی
کارشناسی
18
زیست شناسی سلولی و مولکولی- ژنتیک
کارشناسی
19
زیست شناسی سلولی و مولکولی- میکروبیولوژی
کارشناسی
20
زیست شناسی سلولی و مولکولی - بیوشیمی
کارشناسی
21
زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوفیزیک
کارشناسی
22
زیست شناسی سلولی و مولکولی - زیست فناوری
کارشناسی
23
زیست شناسی - عمومی
کارشناسی
24
زیست شناسی - علوم گیاهی
کارشناسی
25
زیست شناسی سلولی و مولکولی
کارشناسی
26
مهندسی برق
کارشناسی
27
مهندسی عمران
کارشناسی
28
مهندسی مکانیک
کارشناسی
29
مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
کارشناسی
30
مهندسی کامپیوتر - معماری سیستمهای کامپیوتر
کارشناسی
31
مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات
کارشناسی
32
مهندسی کشاورزی- علوم دامی
کارشناسی
33
مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
کارشناسی
34
مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
کارشناسی
35
مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی
کارشناسی
36
مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
کارشناسی
37
مهندسی منابع طبیعی - شیلات گرایش فرآوری محصولات شیلاتی
کارشناسی
38
طراحی صنعتی
کارشناسی
39
مرمت بناهای تاریخی
کارشناسی
40
مهندسی معماری
کارشناسی
ردیف

عنوان رشته

مقطع تحصیلی
1
مامایی
کارشناسی ناپیوسته
2
تربیت معلم زبان و ادبیات فارسی
کارشناسی ناپیوسته
3
آموزش زبان انگلیسی
کارشناسی ناپیوسته
4
حسابداری
کارشناسی ناپیوسته
5
تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی
کارشناسی ناپیوسته
6
معماری
کارشناسی ناپیوسته
7
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
کارشناسی ناپیوسته
8
مهندسی تولیدات گیاهی
کارشناسی ناپیوسته
9
مهندسی تولیدات دامی
کارشناسی ناپیوسته
10
مهندسی علوم و صنایع غذایی
کارشناسی ناپیوسته
ردیف
عنوان رشته
مقطع تحصیلی
1
زبان و ادبیات فارسی
کارشناسی ارشد
2
زبان و ادبیات فارسی- ادبیات تطبیقی (فارسی- عربی)
کارشناسی ارشد
3
مترجمی زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد
4
الهیات و معارف اسلامی- فقه و مبانی حقوق اسلامی
کارشناسی ارشد
5
علوم اجتماعی- جامعه شناسی
کارشناسی ارشد
6
برنامه ریزی درسی
کارشناسی ارشد
7
روانشناسی عمومی
کارشناسی ارشد
8
حقوق بین الملل
کارشناسی ارشد
9
حقوق جزا و جرم شناسی
کارشناسی ارشد
10
حقوق خصوصی
کارشناسی ارشد
11
حقوق عمومی
کارشناسی ارشد
12
حقوق تجارت بین الملل
کارشناسی ارشد
13
حقوق ثبت اسناد و املاک
کارشناسی ارشد
14
باستان شناسی
کارشناسی ارشد
15
محیط زیست - مدیریت محیط زیست
کارشناسی ارشد
16
مدیریت آموزشی
کارشناسی ارشد
17
مدیریت اجرایی
کارشناسی ارشد
18
مدیریت مالی
کارشناسی ارشد
19
مدیریت بازرگانی- بازاریابی
کارشناسی ارشد
20
مدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتی
کارشناسی ارشد
21
حسابداری
کارشناسی ارشد
22
مدیریت ورزشی
کارشناسی ارشد
23
فیزیولوژی ورزشی - تغذیه ورزش
کارشناسی ارشد
24
فیزیولوزی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی
کارشناسی ارشد
25
ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات
کارشناسی ارشد
26

			
کارشناسی ارشد
27
شیمی - شیمی تجزیه
کارشناسی ارشد
28
شیمی - شیمی معدنی
کارشناسی ارشد
29
شیمی - شیمی فیزیک
کارشناسی ارشد
30
فیتوشیمی
کارشناسی ارشد
31
شیمی داروئی
کارشناسی ارشد
32
زیست شناسی سلولی و مولکولی- ژنتیک
کارشناسی ارشد
33
زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوفیزیک
کارشناسی ارشد
34
زیست شناسی سلولی و مولکولی - میکروبیولوژی
کارشناسی ارشد
35
زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولی
کارشناسی ارشد
36
زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری
کارشناسی ارشد
37
زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
کارشناسی ارشد
38
مهندسی معماری
کارشناسی ارشد
39
مهندسی عمران - مهندسی سازه
کارشناسی ارشد
40
مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
کارشناسی ارشد
41
مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
کارشناسی ارشد
42
مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
کارشناسی ارشد
43
مهندسی کشاورزی - علوم دامی - تغذیه  دام
کارشناسی ارشد
44
مهندسی کشاورزی - علوم دامی - فیزیولوژی دام
کارشناسی ارشد
45
مهندسی کشاورزی - علوم دامی - اصلاح نژاد دام
کارشناسی ارشد
46
مهندسی کشاورزی - علوم دامی - مدیریت دامپروری
کارشناسی ارشد
47
مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی
کارشناسی ارشد
48
مهندسی کشاورزی - اکولوژیک (اگرواکولوژی)
کارشناسی ارشد
49
مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
کارشناسی ارشد
50
مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی مواد غذایی
کارشناسی ارشد
51
علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوری مواد غذایی
کارشناسی ارشد
52
علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوری مواد غذایی
کارشناسی ارشد
53
مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
کارشناسی ارشد
54
مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری
کارشناسی ارشد
55
مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
کارشناسی ارشد
ردیف
عنوان رشته
مقطع تحصیلی
1
زبان و ادبیات فارسی
دکترای تخصصی
2
زبان و ادبیات فارسی - ادبیات غنایی
دکترای تخصصی
3
آموزش زبان انگلیسی
دکترای تخصصی
4
الهیات و معارف اسلامی- فقه و مبانی حقوق اسلامی
دکترای تخصصی
5
حقوق خصوصی
دکترای تخصصی
6
باستان شناسی
دکترای تخصصی
7
شیمی گرایش شیمی تجزیه
دکترای تخصصی
8
شیمی گرایش شیمی آلی
دکترای تخصصی
9
مهندسی شیمی - مهندسی محیط زیست
دکترای تخصصی
10
زراعت
دکترای تخصصی
11
علوم و صنایع غذایی
دکترای تخصصی
12
تغذیه دام
دکترای تخصصی
13
اصلاح نژاد دام
دکترای تخصصی
14
علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
دکترای تخصصی
15
علوم و صنایع غذایی - مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی
دکترای تخصصی
16
علوم صنایع غذایی - میکروبیولوژی مواد غذایی
دکترای تخصصی
17
علوم و صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی
دکترای تخصصی
18
بیماری شناسی گیاهی
دکترای تخصصی
19
بیماری شناسی گیاهی - پروکاریوتهای بیماری زای گیاهی
دکترای تخصصی
20
بیماری شناسی گیاهی - نماتولوژی گیاهی
دکترای تخصصی
ردیف
عنوان رشته
مقطع تحصیلی
1
تکتولوژی مواد غذایی
کاردانی ناپیوسته
2
تربیت معلم زبان و ادبیات فارسی
کاردانی ناپیوسته
3
آموزش زبان انگلیسی
کاردانی ناپیوسته
4
مدیریت دولتی
کاردانی ناپیوسته
5
حسابداری
کاردانی ناپیوسته
6
تربیت بدنی - مربیگری
کاردانی ناپیوسته
7
ریاضی
کاردانی ناپیوسته
8
کاردان فنی صنایع غذایی
کاردانی ناپیوسته
9
معماری
کاردانی ناپیوسته
10
تکنولوژی تولیدات دامی
کاردانی ناپیوسته
11
تکنولوژی تولیدات گیاهی
کاردانی ناپیوسته
12
علمی کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
کاردانی ناپیوسته