شماره های تماس معاونت

شماره تماس دانشگاه

جهت ارتباط با قسمتهای آموزش

36725011-4

معاونت آموزش واحد دکتر شکراله نیکوند

 داخلی 219

مدیر آموزش

سید حسین کیائی  داخلی 300

مدیر برنامه ریزی آموزش

علی اصغر خراسانیان  داخلی 302

اداره جذب هیئت علمی

امیر هژبری

خانم سنائی

خانم اردستانیان

 داخلی 211  

اداره امتحانات

صمد خاکی داودی

خانم بوربور کریمی

داخلی 288

اداره پذیرش و ثبت نام - امور آموزش

محسن الیکاهی

عباسعلی پورصفری

امیر صالحی شهرابی

داخلی 289

خدمات کامپیوتری

علیرضا ندیمی داخلی 249

بررسی پرونده فارغ التحصیلان

خانم صابری راد  داخلی 294

خدمات آموزش

اکبر هزاوه نژاد داخلی 279

    آدرس : پیشوا شهرک نقش جهان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین _ پیشوا        کدپستی : 3381774895