معاونت علمی (آموزشی و پژوهشی)

 

 

معاون علمی (آموزشی و پژوهشی)

نام و نام خانوادگی: دکتر عباس پازکی

رشته تحصیلی: زیست شناسی علوم گیاه

مدرک: دکتری تخصصی