مدیر خدمات آموزشی

 

 

نام و نام خانوادگی: علی اصغر خراسانیان

رشته تحصیلی: زراعت

مدرک: فوق لیسانس