رئیس اداره ثبت نام و امتحانات

 

 

نام و نام خانوادگی: ابراهیم حاجی مزدارانی

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

مدرک: لیسانس