مسئول امور دانش آموختگان

 

 

نام و نام خانوادگی: حبیب اله عطابخش

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

مدرک: فوق لیسانس