مسئول امور دانش آموختگان

 

 

نام و نام خانوادگی: عهدیه فاضلی

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

مدرک: فوق لیسانس