رئیس اداره امور هیات علمی

 

 

نام و نام خانوادگی: امیر هژبری

رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی

مدرک: فوق لیسانس