مدیر خدمات پژوهشی

 

 

نام و نام خانوادگی: آزاده زنوزی

رشته تحصیلی: مامایی

مدرک: فوق لیسانس